Golfstores databeskyttelseserklæring

1. Indledning

Din integritet og digitale sikkerhed er vigtig for os hos Golfstore Group Ekonomisk förening, org.nr. 769627-9244 (”Golfstore”). Du skal altid føle dig tryg, når du afgiver personoplysninger til Golfstore. Golfstore er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og du kan når som helst kontakte os for at stille spørgsmål om vores håndtering ved at henvende dig til os (se vores kontaktoplysninger i punkt 8). Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysninger til os, bortset fra når loven kræver det, men hvis det ikke sker, kan det betyde, at vi ikke kan indgå aftale med dig, opfylde vores aftale fuldt ud, sende nyhedsbreve eller tilbud m.m.

Denne databeskyttelseserklæring (”databeskyttelseserklæringen”) gælder fra og med den 25. maj 2018 og har til formål at informere dig om vores behandling af dine personoplysninger og informere dig om dine rettigheder i forbindelse med en sådan behandling.

Personoplysninger er alle de informationer, som direkte eller indirekte kan forbindes med en aktuelt, levende fysisk person, f.eks. navne, adresser, telefonnumre og IP-adresser.

Alle de informationer, vi indsamler om dig, har forbindelse til vores virksomhed og vi anvender ikke informationerne til noget andet.

Golfstore vil altid overholde gældende lov om, hvordan dine personoplysninger skal behandles, herunder databeskyttelsesforordningen (også kaldet GDPR), databeskyttelsesloven og anden gældende lov eller forskrift.

2. Behandling af dine personoplysninger

2.1 Hvilke personoplysninger indsamler Golfstore om dig?

Golfstore indsamler primært følgende personoplysninger om dig, når du kontakter os på vores hjemmeside Golfstore.dk:

  • For- og efternavn
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Virksomheds- el. privatadresse

2.3 Hvornår og til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

2.3.1 Ved tilmeldinger til konkurrencer, der arrangeres af Golfstore
Når du tilmelder dig til at deltage i nogle af vores konkurrencer, indsamler vi personoplysninger om dig som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer og din e-mail. Det gør vi, for at du skal kunne deltage i konkurrencen og modtage eventuelle præmier (interesseafvejning).

Dine personoplysninger bliver gemt, så længe konkurrencen er i gang og senest indtil Golfstore har fundet en vinder.

2.3.2 Ved køb af gavekort hos Golfstore
Når du køber et gavekort hos os via vores hjemmeside, indsamler vi personoplysninger om dig. Disse oplysninger består af dit for- og efternavn, telefonnummer, virksomheds- eller privatadresse og din e-mailadresse. Vi behandler dine personoplysninger, for at du skal kunne købe dit gavekort, og for at vi skal kunne opfylde købsaftalen, som vi indgår, når du køber dit gavekort hos os (opfyldelse af aftale).

Dine personoplysninger gemmes i 10 år med henblik på, at Golfstore skal kunne beskytte sig mod eventuelle retskrav.

2.3.3 Ved anmodning om at modtage nyhedsbreve
Når du anmoder om at modtage Golfstores nyhedsbreve, indsamler Golfstore dit for- og efternavn samt din e-mail. Det gør vi, for at vi skal kunne udsende nyhedsbreve i overensstemmelse med dine ønsker.

Samtidig med at du vælger at modtage nyhedsbreve fra os, giver du dit samtykke til at modtage sådanne nyhedsbreve. Dit samtykke er helt frivilligt.

Golfstore gemmer udelukkende dine personoplysninger, så længe du har givet dit samtykke til det. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke ved at afmelde abonnementet nederst i nyhedsbrevet eller kontakte os (se kontaktoplysninger i punkt 8).

2.3.4 Ved spørgsmål vedrørende support, feedback, klager eller andet kontakt
Udover det, der fremgår af punkterne 2.2.1–2.2.2 må Golfstore indsamle dine personoplysninger, når du kontakter os via vores kontaktformular på hjemmesiden. Sådanne personoplysninger består af dit for- og efternavn, telefonnummer og din e-mail samt dit formål med at kontakte os. Det gør vi, for at kunne hjælpe dig med dit spørgsmål og på bedste vis varetage dine interesser (interesseafvejning).

Oplysningerne bliver gemt hos os under sagsbehandlingen. Oplysningerne har vi lov til at gemme længere end selve sagsbehandlingen, hvis spørgsmålet vedrører et krav, som du har mod os, og vi derfor har behov for at gemme oplysningerne for at kunne beskytte os mod et sådant krav.

2.4 Specielt om interesseafvejning

Oplysningerne i punkterne 2.2.1 og 2.2.4 behandles af Golfstore, idet Golfstore efter grundig overvejelse er nået frem til, at vi i forbindelse med forskellige typer markedsføringsformål samt i forbindelse med support og informationsgivning har en interesse i at kunne markedsføre os, samt give dig support, så du kan få den bedst mulige oplevelse med vores hjemmeside. Vi skal kunne være behjælpelige, når du kontakter os, og den behandling er nødvendig og både i vores og din interesse med henblik på at kunne håndtere henvendelser. Vi har også en interesse i at behandle dine personoplysninger med henblik på, at vi skal kunne varetage og administrere tjenester, for eksempel når du tilmelder dig til nogle af vores konkurrencer. Med baggrund i hvad der fremgår her, har Golfstore vurderet, at vores interesse i at kunne behandle dine personoplysninger vejer tungere end din interesse i ikke at få dem behandlet.

Bemærk dog, at du når som helst kan gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, der foretages med støtte i en interesseafvejning. Golfstore er i så tilfælde forpligtet til at indstille behandlingen, hvis der ikke foreligger anden lovlig grund til at fortsætte behandlingen.

3. Hvordan deler vi informationer med andre virksomheder?

Vi deler dine informationer med en række samarbejdspartnere for at kunne give dig de tjenester, der kræves ved udvisning af interesse. Eksempelvis får APSIS (Nyhedsbrevværktøj/system) adgang til informationer, for at Golfstore skal kunne udsende nyhedsbreve.

Golfstore gør brug af en række database- og programleverandører til at håndtere kommunikationen med dig så problemfrit som muligt. Vi indgår altid aftaler med disse eksterne parter, som er underlagt tavshedspligt og opfylder gældende lovkrav med hensyn til, hvordan overførsel af personoplysninger skal foregå, samt hvordan dine personoplysninger skal behandles. På denne måde garanteres sikkerheden samt hemmeligholdelsen i forbindelse med dine personoplysninger.

4. Overførsel til andre lande

APSIS
Golfstore overfører ikke dine personoplysninger til et land uden for EU eller EES.

5. Dine rettigheder

Vi er forpligtede til udelukkende at behandle personoplysninger, der er korrekte, relevante og nødvendige under hensyntagen til vores formål, og du har ret til at kontrollere, at dette sker. Golfstore har ansvaret for at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Golfstore vil på din anmodning eller på eget initiativ rette, anonymisere, slette eller supplere oplysninger, der er fejlagtige, ufuldstændige eller misvisende.

Hvis du vil gøre brug af nogle af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger fremgår af punkt 8. Du har ret til at:

5.1. Få adgang til dine personoplysninger.

Vi vil på din anmodning, hurtigst muligt og senest efter 30 dage fra vi modtog din meddelelse om at få adgang til oplysningerne, udlevere informationer om de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Det betyder, at du har ret til ved hjælp af en underskrevet, skriftlig ansøgning omkostningsfrit at modtage en registerudskrift om hvilke personoplysninger, der er registreret om dig, formålet med behandlingen og hvilke modtagere, der har fået eller skal have udleveret oplysningerne. Du har også ret til i registerudskriften at få informationer, om hvorfra oplysningerne stammer, hvis ikke personoplysningerne er indsamlet fra dig, eksistensen af automatiseret beslutningstagning (inklusive profilering) samt få oplyst den forventede periode for, hvor længe oplysningerne vil blive gemt eller hvilke kriterier, der anvendes til at fastsætte denne periode.

Du har også ret til at få en kopi af de personoplysninger, der behandles.

5.2. Kræve rettelse af dine personoplysninger.

Vi vil på din anmodning, hurtigst muligt og senest efter 30 dage fra vi modtog din meddelelse om rettelse, rette de ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger, som vi behandler om dig.

5.3. Kræve sletning af dine personoplysninger.

Vi vil på din anmodning, hurtigst muligt og senest efter 30 dage fra vi modtog din meddelelse om sletning, fjerne dine personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige i forbindelse med det formål, de er indsamlet til.

Der kan foreligge grunde, der gør, at vi ikke umiddelbart kan og må slette dine personoplysninger. Så vil vi indstille den behandling, der foretages i forbindelse med andre formål, og informere dig om lovgrundlaget og det relevante formål for den fortsatte behandling.

5.4. Kræve begrænsning af behandling.

Du har ret til at få markeret dine personoplysninger, så de kun må behandles til visse afgrænsede formål. Du kan blandt andet kræve begrænsning, når du mener, at dine oplysninger er fejlagtige og du har krævet rettelse ifølge ovenstående. I den periode hvor oplysningernes korrekthed undersøges, vil behandlingen af dem blive begrænset.

Golfstore vil underrette dig om den fremkomne undersøgelse med henblik på at begrænse behandlingen. Vi vil sørge for, at nødvendige rettelser eller sletning af oplysninger samt begrænsning af behandling af oplysninger også foretages af de selskaber, som Golfstore har udleveret dine personoplysninger til (se punkt 5 ovenfor).

5.5. Kræve dataportabilitet.

Du har ret til, under visse forudsætninger, at få udleveret og overført dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til en anden dataansvarlig.

5.6. Indsigelse mod behandling af personoplysninger, der foretages med støtte i en interesseafvejning.

Du kan gøre indsigelse mod behandling, hvis den baseres på en interesseafvejning. Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, vil vi udelukkende fortsætte behandlingen, hvis der findes begrundede årsager til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser. Hvis dette er tilfældet, vil vi informere dig om årsagen.

5.7. Kræve, at vi indstiller behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring ved at maile til r e-mailadresse info@golfstore.se.  Når vi har modtaget din indsigelse, vil vi ophøre med at behandle personoplysningerne i forbindelse med et sådant markedsføringsformål.

5.8. Klage over vores behandling af dine personoplysninger og overholdelse af lovgivning til Datatilsynet.

Du har ret til at klage over den behandling, vi foretager af dine personoplysninger, til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke overholder databeskyttelseserklæringen, ikke opfylder dine rettigheder eller på anden vis handler i strid mod gældende lov.

Bemærk, at den svenske Datainspektionen skifter navn til Integritetsskyddsmyndigheten fra og med den 25. maj 2018.

6. Sikkerhed

Du skal altid kunne føle dig tryg, når du afgiver dine personoplysninger til os. Golfstore har derfor indført de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring og sletning, samt har sikret, at vores leverandører af tekniske tjenester opretholder et hensigtsmæssigt højt teknisk sikkerhedsniveau i den tekniske infrastruktur, som dine personoplysninger behandles i. Eksempler på foranstaltninger, der øger sikkerheden, er brug af en krypteret forbindelse, adgangskontrol, antivirus og firewalls samt tydelige erklæringer, der er tilpasset efter formålet, samt retningslinjer, der indføres og vedligeholdes, såvel som fysiske sikkerhedsanordninger i form af brand- og vandsikring.

Det er vigtigt for os, at informationerne om vores kunder er beskyttede. Selv om vi overholder forsigtighedsforanstaltninger for databeskyttelse er ingen sikkerhedsforanstaltninger fuldstændig sikre, og vi kan derfor ikke garantere sikkerheden af dine personoplysninger 100%.

Hvis vi skulle miste kontrollen over dine personoplysninger, der er af personfølsom karakter, eksempelvis personnummer, vil vi meddele dig det omgående og senest inden for 72 timer fra det tidspunkt, vi opdagede hændelsen.

7. Ændringer i databeskyttelseserklæringen

Vi kan til tider foretage ændringer af databeskyttelseserklæringen. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i databeskyttelseserklæringen, sender vi dig en klar besked, afhængig af hvad der er hensigtsmæssigt afhængig af omstændighederne, f.eks. ved at sende en e-mailmeddelelse eller sms til dig, eller med en pop-up med informationer, før du får adgang til Golfstores websted. I visse tilfælde vil vi informere dig på forhånd, og din fortsatte brug af webstedet, efter at ændringerne er foretaget, vil afhænge af din godkendelse af ændringerne. Derfor beder vi dig venligst sørge for, at du læser alle sådanne meddelelser grundigt.

Hvis du ikke fortsat ønsker at bruge webstedet eller ikke ønsker, at vi forsat behandler dine personoplysninger i interessentregisteret i overensstemmelse med den nye version af databeskyttelseserklæringen, kan du meddele os det, så sletter vi dine personoplysninger i løbet af 30 dage fra din meddelelse. Bemærk dog, at vi ikke kan slette dine oplysninger, hvis der er juridiske årsager til den fortsatte behandling. Hvis dette er tilfældet, så vil vi informere dig om årsagen til den fortsatte behandling.

8. Kontaktoplysninger

Tak fordi, du har læst vores databeskyttelseserklæring. I tilfælde af spørgsmål er du velkommen til at kontakte os!

Ansvarlig for personoplysninger
Golfstore Group Ekonomisk förening

Adresse
Kompanigatan 29 B
SE-235 29 Vellinge

Telefon
+46(0)40-429500

E-mail
info@golfstore.se